EU aksepterer forslag til ny spillpolitikk i Sverige

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Contents

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 821-840 av 3485 treff.

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 23. september 2020

Vedlagt følger en liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 23. september 2020.

Kommisjonspresident Junckers tale – en sektorvis gjennomgang

Rapport fra EU-delegasjonen, Brussel

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 14. september sin årlige State of the Union tale til Europaparlamentet i Strasbourg. EU-delegasjonen har foretatt en sektorvis analyse av hvilke elementer Juncker fremhevet spesielt, om talen skisserer endringer i EUs politikk – og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil kunne få for Norge.

EU støtter bevaring av fjellrev i Norge og Sverige

Et samarbeid mellom Norge og Sverige for å styrke fjellrevbestanden får nå støtte fra EU. Fjellreven er en kritisk truet dyreart.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter EU-kommissærer

Tirsdag 27. september møter Landbruks- og matminister Dale EUs landbrukskommissær Phil Hogan og EUs kommissær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis i Brüssel.

Innlegg på Europapolitisk forum

Vi er inne i en situasjon der godt lagarbeid er viktigere enn noen gang. Mulighetene er der, og la oss se hvordan vi kan arbeide bedre sammen.

Arkitektur og bærekraftig byutvikling

Statsråd Vik Aspakers hilsen under FutureBuild-mottakelse i den norske ambassade i Paris 22. september 2020.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

EU-kommisjonen med nytt forslag til ny regulering om ekomsektoren

Kommisjonen la 14. september 2020 frem forslag til nytt felleseuropeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon.

EU: Aktuell høring knyttet til sosiale forhold i vegtransportsektoren

EU-kommisjonen publiserte den 4. september 2020 en ny høring på transportområdet. Høringen omhandler regelverket knyttet til sosiale forhold i vegtransportsektoren, herunder kjøre- og hviletid og arbeidstid for sjåfører.

Norsk deltakelse i EU-programmer 2020 – 2020

Her finner du korte omtaler av de tolv EU-programmene for perioden 2020 – 2020 som Norge deltar i.

Finansministerens redegjørelse for Stortingets europautvalg

Det økonomiske bildet i Europa etter folkeavstemningen i Storbritannia og oppfølging på Finansdepartementets områder.

Innlegg i Stortingets europautvalg 20. september

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspakers innlegg på møtet i Stortingets europautvalg 20. september 2020.

Europaparlamentets plenumssesjon, 12.-15. september

Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Junckers State of the Union-tale satte dagsorden for høstens første plenumssesjon i Strasbourg. Ny britisk sikkerhetskommisær, Polen-problematikk og Tyrkia-samarbeid ble diskutert, og parlamentet sluttet seg til forslag om et europeisk reisedokument og en uttalelse mot sosial dumping.

Overgang til grønn økonomi

Klima og miljøminister Vidar Helgesen deltok på konferansen «Transition to a Green Economy» i Bratislava nylig sammen med 500 andre deltakere fra EU-land. Han la vekt på at endringene gir nye muligheter for lønnsomme bedrifter.

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 14. september 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 9b (forordning (EF) nr. 1069/2009 som endret ved direktiv 2020/63/EU) og kap. I del 7.1 nr. 9c (forordning (EU) nr. 142/2020 som endret ved forordning (EU) nr. 749/2020, forordning (EU) nr. 1063/2020, forordning (EU) nr. 1097/2020, forordning (EU) nr. 294/2020, forordning (EU) nr. 555/2020, forordning (EU) nr. 717/2020, forordning (EU) nr. 592/2020 og forordning (EU) 2020/9). Rettelser: 19.09.2020 (paragrafrekkefølge), 21.09.2020 (forordningsdel tilføyd).

Riktige bildekk gjør støyskjermer overflødige

Hvordan kan dekkene på el-biler bidra til bedre folkehelse og klima? Norske og polske forskere har fått EØS-midler til å finne svaret.

EUs «State of the Union»: Dette vil Juncker-kommisjonen

Europakommisjonens president lanserte tiltak for å takle migrasjon, styrke anti-terrorarbeidet og bedre Europas økonomi.

Brexit-møte med handelsminister Fox

Næringsminister Monica Mæland møtte handelsminister Liam Fox i London for å diskutere Brexit.

Samarbeid i Europa

– Et av utenriks- og sikkerhetspolitikkens fremste mål er å verne om friheten. Det er et ansvar ingen land kan makte alene, selv ikke de største blant oss, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt årets Arena-forelesning ved Universitetet i Oslo.

Frihet og ansvar i Europa

Utenriksminister Børge Brende holdt årets Arena-forelesning – om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor i dag.

Innlegg på Agenda Nord-Norges arrangement om brexit

Statsråd Elisabeth Vik Aspakers innledning på Agenda Nord-Norges arrangement om hva som kan skje etter at Storbritannia i en folkeavstemning 23. juni 2020 sa nei til fortsatt medlemskap i EU.

EU er totalt splittet om asylpolitikken

Ylva Johansson, svensk socialdemokrat og tidligere minister i flere regeringer, er nomineret til at blive kommissær for migration og grænsekontrol. I tirsdags blev hun grillet af europaparlamentsmedlemmer i Bruxelles i en høring, der blotlagde, hvor splittet EU er i asyl- og flygtningespørgsmålet. Det skriver Berlingske.

Under høringen kredsede parlamentsmedlemmerne konstant om politisk ømtålelige emner som flygtninge, asylpolitik, sikkerhedsspørgsmål og terrorisme, der i årevis har splittet EU’s medlemslande, og som navnlig siden flygtningekrisen i 2020 har været en uløselig knude.

Efter Johanssons indledende bemærkninger var det MEP’ernes tur til at tage ordet, og her stod det hurtigt klart, at parlamentets forskellige grupper har vidt forskellige dagsordener på flygtninge- og asylpolitikken.

Den største gruppe, EPP, var optaget af det sikkerhedspolitiske, mens Renew Europe (Forny Europa – red.), som Venstre og Radikale holder til i, syntes mest optaget af at få svar på, hvordan kommissæren ville håndhæve Schengen-reglerne og få taget opgør med medlemslandes – herunder Danmarks – grænsekontrol.

De nationalkonservative grupper var derimod mest optaget af at vide, hvad kommissæren mon vil stille op for at sikre de ydre grænser og undgå, at flygtningekrisen fra 2020 og 2020 gentager sig.

Danske Peter Kofod (DF) spurgte Johansson, om grænsekontrol og ville vide, om hun ville overrule et dansk ønske om at fastholde grænsekontrollen mod Sverige såvel som Tyskland. ”Intern grænsekontrol er ikke i overensstemmelse med Schengen-reglerne, og derfor skal vi tilbage til de regler”, svarede Johansson.

Peter Kofod kaldte efterfølgende hendes optræden for ”pinlig” og mener sammenfattet, at kommissionen ”pisser vælgerne i hovedet” ved at indstille en kommissær, der ikke vil ”respektere befolkningernes ønske om at kontrollere egne grænser”.

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 341-360 av 3485 treff.

Prop. 43 S (2020–2020) – Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2020

Proposisjonen inneholder en avtale mellom Norge og Den europeiske union om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område. Avtalens formål er å bekjempe merverdiavgiftssvindel.

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2020)

Årets første nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Utenrikspolitisk redegjørelse 27. februar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides utenrikspolitiske redegjørelse i 2020 ble lagt fram for Stortinget 27. februar.

Ser resultater av EUs kultursatsing

EU bruker hvert år flere hundre millioner kroner på kultur gjennom programmet Kreativt Europa. – Det er veldig gøy å se at prosjektene gir resultater på bakkeplan, forteller Sigbjørn Sandberg, som er nasjonal ekspert i Europakommisjonen.

Vil gjøre Norge til verdens beste datasenterland

Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Det kommer frem i regjeringens nye datasenterstrategi.

Vi skal fortsatt styre norsk energipolitikk

Av olje- og energiminister Terje Søviknes og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. På trykk første gang i VG 14. februar 2020.

Slik sikrer norske universiteter seg gjennomslag i Brussel

Etter to aktive år begynner NTNU og UiBs europasatsing å gi resultater.

Ser store fordeler ved innovative offentlige anskaffelser

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, representanter fra Europakommisjonen samt norske organisasjoner var samlet da Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte til seminar om innovative anskaffelser på Norges hus 13. februar.

Dialog om borgernes rettigheter etter brexit

Norge, Island og Liechtenstein diskuterte denne uken med Storbritannia hvordan den politiske enigheten mellom EU og Storbritannia om borgernes rettigheter kan utvides til også å omfatte EØS/Efta-landene.

Bedre kriminalitetsbekjempelse med ny hvitvaskingslov

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. – Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem forslag til nye og oppdaterte regler som skal forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

51 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 9. februar ble 51 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Disse omfatter blant annet krisehåndtering av banker og andre kredittinstitusjoner, etablering av infrastruktur for miljøvennlig drivstoff og gratis trådløst internett på offentlige steder.

Innlegg i Stortingets europautvalg 7. februar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på møtet i Stortingets europautvalg 7. februar 2020.

Feil om brexit og EØS-avtalen

Senterpartiets politikk tjener ikke Norges interesser.

Av: Statssekretær Audun Halvorsen innlegg i Dagbladet, 6. februar

Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 9. februar 2020

Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 9. februar 2020.

EU-landene enige om klimapolitikken fram mot 2030

EU er nå i ferd med å vedta en ny klimapolitikk som skal redusere utslippene av klimagasser i alle sektorer. Her forklarer miljøråd ved EU-delegasjonen, Stine Svarva, hva de nye regelverkene betyr – også for Norge.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale diskuterte skrantesjuke med EU-kommissær Andriukaitis

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med EU-kommissær for helse og mattrygghet Vytenus Andriukaitis.

Fikk innspill til regjeringens EU-strategi

Statssekretær Audun Halvorsen har møtt norske regionkontorer, KS, næringslivsaktører og kunnskapsmiljøet i Brussel for å få innspill til regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU.

Norsk ekspert jobber med regional utvikling i EU

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Astrid Solhaug med hvordan penger fra Norge og EU best bidrar til god utvikling i regionene i Europa.

Energipolitisk kortslutning

Innlegg om ACER og tredje energimarkedspakke første gang på trykk i Klassekampen 25. januar 2020.

Norges samarbeid med EU

De europeiske landene og EU er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Tilgangen til det indre markedet gjennom EØS-avtalen gir norsk næringsliv forutsigbarhet og mulighet til å selge sine varer og tjenester. Det er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen er grunnleggende positiv til forpliktende internasjonalt samarbeid.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: