Juridiske merknader – hva er vårt ansvar og hva er ditt ansvar

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Bestyrelsens juridiske ansvar

Som bestyrelse i en forening har I en række juridiske ansvar, I skal leve op til.

I denne guide kan du læse om, hvor langt jeres ansvar som medlemmer af bestyrelsen rækker – og også hvornår I ikke kan drages til ansvar.

En forening regnes som en ”selvstændig juridisk person”. Det vil i praksis sige, at foreningen kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder. Det betyder samtidig, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke hæfter for eksempelvis foreningens økonomi.

Suppler guiden med vores bog: At lede en sag. Grundbog til nye bestyrelsesmedlemmer. I bogen får du uddybende svar på bestyrelsesarbejdets vigtige temaer fx jura, økonomi, ledelse og strategiske overvejelser.

Ansvar over for handlinger

Hvis I som bestyrelse handler uansvarligt eller uagtsomt, kan I blive gjort personligt ansvarlige – juridisk og økonomisk.

Men I kan først blive stillet personligt til ansvar over for foreningens forpligtelser, hvis nogen uden for foreningen lider et tab på grund af – eller i mangel af – jeres handlinger, og hvis foreningen ikke er i stand til at dække tabet selv. I de tilfælde kan den eller de, der har lidt et tab, rejse en sag om bestyrelsesansvar imod jer. Og hvis de kan bevise, at tabet er forårsaget af jeres handlinger og kunne være undgået, så kan I blive dømt til personligt at betale erstatning.

Uansvarlige handlinger kan fx være:

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

 • Hvis I køber ting på kredit, som I ved, at foreningen ikke vil være i stand til at betale
 • Hvis I bliver opmærksomme på, at jeres kasserer har taget af kassen, og undlader at politianmelde det, og foreningen som følge heraf ikke kan betale sine kreditorer.

Uagtsomme handlinger kan fx være:

 • Hvis I undlader at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for lønnede ansatte, fordi I ikke kender til lovgivningen på området, og disse kommer ud for en arbejdsulykke.

Det vigtige er her, at I er opmærksomme på, at I selv er ansvarlige for at holde jer informeret om alle relevante forhold. I skal selv indhente de nødvendige oplysninger, for at kunne leve op til jeres forpligtelse som bestyrelse.

Ansvaret er kollektivt

Som bestyrelse hæfter I kollektivt for beslutninger. En bestyrelse betragtes altså som et juridisk kollektiv – hvor alle har det samme ansvar – uanset hvilke poster I har, og hvor længe hver enkelt har siddet i bestyrelsen.

Det vil fx også sige, at selvom jeres kasserer ikke har fortalt fyldestgørende om foreningens økonomi, har du som bestyrelsesmedlem stadig et ansvar for den samlede økonomi. Som bestyrelsesmedlem må du derfor fastholde din ret til at blive informeret om alle forhold, der vedrører foreningens virksomhed. Hvis ikke det sker, må du sørge for, at det bliver skrevet ind i referatet fra bestyrelsesmødet, at du har bedt om oplysningerne.

Hvis du ikke kan få adgang til de nødvendige oplysninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, må du overveje, om du skal trække dig fra bestyrelsen. Du skal være opmærksom på, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at stemme imod en beslutning i bestyrelsen, som du mener er uansvarlig.

Ansvar over for foreningens medlemmer

Som bestyrelse leder I jeres forening mellem generalforsamlingerne, og I får jeres mandat fra generalforsamlingen. Derfor skal I som bestyrelsesmedlemmer have respekt for, at I er valgt af jeres medlemmer til at varetage deres interesser.

Medlemsdemokratiet skal tages alvorligt. Ikke kun på generalforsamlingerne, men også mellem dem. Derfor er en af jeres vigtigste opgaver som bestyrelsesmedlemmer at være i kontakt med jeres medlemmer, så I ved, hvad der rører sig ude i foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer under 18 år

I kan sagtens have bestyrelsesmedlemmer, som er under 18 år. I nogle tilfælde kan det dog give en række praktiske problemer – især hvis hele bestyrelsen er under 18 år. Ikke-myndige personer kan nemlig ikke tegne en forening økonomisk. Så hvis hele jeres bestyrelse er under 18 år, er det derfor vigtigt, at I finder en eller flere personer uden for jeres bestyrelse, som I kan give tegningsret til eksempelvis jeres forenings bankkonti.

I skal være opmærksomme på, at selv om man ikke er myndig, kan man stadig godt blive idømt et erstatningsansvar, hvis man optræder uansvarligt.

Ansvar for økonomien

Som bestyrelse er I alle ansvarlige for foreningens økonomi – både for regnskabet og for budgettet. Men det er typisk jeres kasserer, der holder øje med økonomien, udfærdiger regnskab og kommer med forslag til budget. Vi anbefaler, at jeres kasserer giver en løbende og grundig økonomisk rapportering til jer som bestyrelse.

Sørg helt generelt for, at der er en fornuftig balance mellem jeres indtægter og udgifter, og at foreningen er likvid, hvilket vil sige, at I til hver en tid har mulighed for at betale jeres gæld.

Tegningsret

Når I konstituerer jer som bestyrelse, bør I tage stilling til, hvem der har tegningsret. At have tegningsret betyder at kunne indgå retsligt bindende aftaler på foreningens vegne og foretage økonomiske transaktioner.

Vi anbefaler, at I overvejer om den samlede bestyrelse skal godkende alle større økonomiske transaktioner, eller om det fx skal være formand og kasserer, der underskriver og indgår økonomiske aftaler. I kan eventuelt beslutte at formand og kasserer må disponere op til et bestemt beløb.

Skat og moms

Hvis I er en almennyttig forening, er I som udgangspunkt ikke skattepligtige. I skal derfor ikke indsende regnskab, selvangivelse mv. til SKAT. Men hvis I har lønnede ansatte, skal I indberette A-skat. I skal være opmærksomme på, at I godt kan være momspligtige, selv om I ikke er skattepligtige. Sæt jer generelt godt ind i regler om moms og skat i foreninger.

Læs mere om skat og moms i foreninger i vores guider:

ansvar

Ansvar, forpliktelse til å stå til rette for, gjøre rede for eller bære utgiftene for noe. Man skjelner gjerne mellom juridisk og moralsk ansvar.

Juridisk ansvar vil si å bære følgene av skadegjørende handlinger eller unnlatelser, særlig i form av straff eller erstatningsplikt. Det kalles også ansvarlighet. Det er mulig å kontrahere vekk juridisk ansvar. Det kalles da ansvarsfraskrivelse.

Moralsk ansvar innebærer forpliktelsen til å forsvare eller rettferdiggjøre handlinger under henvisning til en moralsk norm, regel eller autoritet, for eksempel samvittigheten.

Den handlende har skyld og kan lastes for en handling han har moralsk ansvar for om handlingen er urett. Er handlingen god og rett, kan den moralsk ansvarlige ha rett til eller krav på anerkjennelse (ros).

Et hovedproblem i etikken er hvorvidt moralsk ansvar forutsetter viljesfrihet. Påtvungne eller «ufrie» handlinger, synes verken å medføre ansvar eller skyld.

Juridisk ansvar og personvernerklæring

Nettstedet (https://norway.progress.im/) eies og leveres av:
H. Lundbeck AS
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Selskapets registreringsnummer: 914022940
Telefonnummer: 91300800

Følgende beskriver hvordan vi håndterer personopplysninger når du registrerer deg for å motta nyhetsbrev fra Lundbeck via Progress in Mind, samt visse juridiske opplysninger om praksisen vår for dette nettstedet.

1. Behandling av personopplysninger

Som leverandør av dette nettstedet og Progress in Mind ressurssenteret, er Lundbeck datakontrollør for alle personopplysninger som samles inn. Lundbeck er forpliktet til å beskytte personvernet ved informasjon innhentet fra våre besøkende på nettstedet.

Ved behandling av personopplysninger, vil Lundbeck alltid opptre i samsvar med gjeldende lovgivning.

Personlige identifiserbare data, formål og juridisk grunnlag

Lundbeck samler inn personlige identifiserbare data i følgende situasjoner:

Vi behandler disse personopplysningene for direkte markedsføring, dvs. sender deg nyhetsbrev via e-post hvis du har samtykket til det.

Vi spør deg om yrket ditt for å sikre at du er en helsearbeider, fordi innholdet i e-postene (som kun inneholder ikke-salgsfremmende materiale) er mest relevant for dette segmentet og fordi lokal lovgivning og bransjeretningslinjer kan kreve at vi gjør dette.

VI SAMLER INN OG BEHANDLER FØLGENDE TYPER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG VIA NETTSTEDET: VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR FØLGENDE FORMÅL: VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE PÅ FØLGENDE RETTSGRUNNLAG:
Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet fra Progress in Mind via nettstedet (eller på papir, f.eks. på en kongress) innhenter vi navnet ditt, e-postadresse, yrke, land, postnummer, praksissted. Vi registrerer også informasjon om hvorvidt du samtykker til å motta nyhetsbrev fra Lundbeck. Det juridiske grunnlaget er samtykket ditt.
Når du bruker nettstedet til Progress in Mind, samler vi inn personlige data via informasjonskapsler, slik som f.eks. nettlesertype, IP-adresse, inkludert nettverksplasseringen din og informasjon om datamaskinen din. Nødvendige informasjonskapsler: Nødvendige informasjonskapsler bidrar til å gjøre et nettsted brukervennlig ved å aktivere grunnleggende funksjoner som sidenavigering og tilgang til sikre områder på nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere riktig uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler: Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig for et nettsted å huske informasjon som endrer måten nettstedet oppfører seg på eller ser ut, som det foretrukne språket ditt eller regionen du er i.
Statistiske informasjonskapsler: Statistiske informasjonskapsler hjelper eiere av nettsteder med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettsteder ved å innhente og rapportere informasjon.
Markedsføringsinformasjonskapsler: Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og som dermed også er mer verdifull for utgivere og tredjepartsannonsører.
Det juridiske grunnlaget er samtykke.
Det juridiske grunnlaget for nødvendige informasjonskapsler er Lundbecks legitime interesse i å tilby nettstedet og funksjonalitetene til brukere.

Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du registrerer deg for å motta «Progress in Mind»-nyhetsbrevet, oppgir du personopplysningene frivillig. Du er ikke forpliktet til å oppgi informasjonen til oss. Konsekvensene ved å ikke oppgi personopplysninger er at vi ikke kan sende deg nyhetsbrevet vårt.

Når vi samler inn personopplysninger via informasjonskapsler er kilden enheten din.

Mottakere av personopplysninger

Lundbeck bruker databehandlere (IT-tjenesteleverandører og vertstjenester) i forbindelse med nettstedet. Disse tredjepartsleverandørene vil være forpliktet til å sikre konfidensialiteten til dataene dine og ta tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring, uautorisert avsløring eller misbruk, eller annen ulovlig behandling.

For mer informasjon om informasjonskapsler, se retningslinjene våre for informasjonskapsler

Lagring av data (dataoppbevaring)

Lundbeck vil kun oppbevare personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for formålene de ble innhentet eller mottatt for, eller for å overholde gjeldende juridiske eller etiske krav for rapportering eller dokumentoppbevaring.

Rettighetene dine som et datasubjekt

Lundbeck har tatt alle nødvendige og tilstrekkelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine og for å sikre rettighetene dine som en registrert.
Du har visse rettigheter som er beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at begrensninger kan gjelde for muligheten til å utøve disse rettighetene, for eksempel når retten din til å innhente informasjonen blir overgått av viktige hensyn til private interesser.

Rett til tilgang
Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene Lundbeck har om deg.
Lundbeck må tilveiebringe en gratis kopi av personopplysningene som behandles som et utgangspunkt eller ved hjelp elektroniske midler, hvis forespørselen er sendt inn i et vanlig elektronisk skjema.

Rett til korrigering
Du har rett til å korrigere unøyaktige personopplysninger om deg, inkludert utfylling av ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting (rett til å bli glemt)
Du har rett til slette personopplysningene som gjelder deg.

Rett til begrensning
Du har rett til å begrense Lundbecks behandling av personopplysninger som gjelder deg.

Rett til dataflyttbarhet
Der behandlingen er basert på et samtykke eller en kontrakt og behandlingen utføres med automatiserte metoder, har du rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre disse personopplysningene til en tredjepart uten hindring fra Lundbeck, hvis det er teknisk mulig.

Protestere

Du har rett til å protestere på grunnlag av den spesifikke situasjonen din, når som helst, mot behandling av personopplysninger om deg som er basert på legitime interesser som juridisk grunnlag for behandlingen, inkludert profilering basert på denne bestemmelsen. Der du har utøvd denne retten til å protestere, må Lundbeck ikke lenger behandle personopplysningene med mindre Lundbeck utviser overbevisende legitime grunner for behandlingen, som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

Når personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til å protestere når som helst angående behandling av personopplysninger som gjelder deg for slik markedsføring, noe som også inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. Om du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål, må Lundbeck ikke lenger behandle personopplysningene for slike formål.

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykket ditt, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker Lundbecks behandling av personopplysningene før du trekker tilbake samtykket.
Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine som beskrevet ovenfor eller har noen spørsmål, ta kontakt med Lundbeck Data Protection Officer (se kontaktinformasjon nedenfor)

Lundbeck Data Protection Officer

Hvis du har noen spørsmål om Lundbecks behandling av personopplysninger, ta kontakt med Lundbeck Data Protection Officer:

H. Lundbeck A/S
Attn: Data protection officer
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark

Hvis du kontakter vår Data Protection Officer, vil H. Lundbeck A/S behandle personopplysningene du gir oss i forespørselen din med formål om å behandle og svare på forespørselen. Les personvernvarselet vårt angående denne behandlingsaktiviteten på Lundbeck.com.

2. Direkte kommunikasjon

Eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag osv. som du gjerne videresender eller overfører via nettstedet vil – i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov – bli og forbli eiendom av Lundbeck og bli behandlet som ikke-konfidensiell, ikke-proprietær informasjon som Lundbeck kan bruke etter eget skjønn.

3. Ansvarsfraskrivelse

Lundbeck sikrer at det utøves rimelig forsiktighet for å sikre at innholdet på nettstedet er nøyaktig og oppdatert, men all informasjon gis «som den er» og Lundbeck gir ingen garantier eller fremstillinger av noe slag med hensyn til nøyaktighet, sekvens, tidsriktighet eller fullstendighet av nettstedets innhold, og kan når som helst etter eget skjønn endre eller erstatte informasjonen på nettstedet og slutte å distribuere nettstedet uten forhåndsvarsel. Nettstedet kan inneholde informasjon om sykdommer og behandlinger: Denne informasjonen er kun ment som generell veiledning og må aldri være en erstatning for råd fra en lege eller annet kvalifisert helsepersonell. I den grad det er tillatt ved gjeldende lov, skal Lundbeck ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte, tilfeldige, følgemessige, indirekte eller strafferettslige skader som oppstår som følge av tilgang til eller bruk av innhold på dette nettstedet, inkludert virus, uavhengig av nøyaktigheten eller fullstendigheten av slikt innhold. Hvis du mistenker at du har et helseproblem, anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter legen din.

4. Koblinger til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsteder. Lundbeck fraskriver seg enhver kontroll over, forhold til eller godkjenning av disse nettstedene og skal ikke holdes ansvarlig for skader eller personskader som oppstår å grunn av innholdet på slike nettsteder. Lenker til andre nettsteder gis kun som en ekstra tjeneste, og Lundbeck oppfordrer til at du leser vilkår for bruk og personvernerklæringen til disse tredjepartene.

5. Immaterielle rettigheter

Innholdet på nettstedet er underlagt opphavsrettsvern og andre immaterielle rettigheter. Selskapsnavn, varenavn, logoer og alle produktnavn er varemerker som eies av Lundbeck. Ethvert misbruk av disse varemerkene er uttrykkelig forbudt. Innholdet på nettstedet kan ikke kopieres til annet enn personlig og ikke-kommersiell bruk, der alle varsler om opphavsrett eller andre proprietære varsler beholdes. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt ovenfor, er det ikke tillatt å kopiere, vise, laste ned, endre, reprodusere eller sende ut på nytt, enhver informasjon fra dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Lundbeck.

6. Barn

Dette nettstedet er ikke ment eller laget for å tiltrekke barn under 18 år. Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbare opplysninger fra personer vi vet er under 18 år.

7. Gjeldende lov og rettssted

Denne ansvarsfraskrivelsen og innholdet på dette nettstedet skal styres og tolkes av norsk lov uten hensyn til reglene om lovkonflikt. Enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen skal, hvis den ikke kan løses i minnelighet, utelukkende avgjøres av de norske domstolene i Oslo, Norge.

8. Endringer og spørsmål

Eventuelle endringer i dette dokumentet vil bli kommunisert umiddelbart på denne siden. Hvis du har noe flere spørsmål angående dette dokumentet eller nettstedet generelt, ikke nøl med å kontakte oss.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: