Star Dust – på jakt etter skatter i verdensrommet!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Jakttider

JAKTTIDER

Informasjon om jakt- og fangsttider 1. april 2020 – 31. mars 2022

Sjekk gjerne ut våre guider innen jakt også – HER

Der hvor denne forskriften angir særskilte regler for enkelte kommuner eller fylker, gjelder kommune- og fylkesgrenser slik disse er per 1. april 2020.

( Trykk ctrl + F for å søke på pc. På mac er det CMD + F)

JAKTTIDER FOR SMÅVILTJAKT

SKARVER
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke. 01.10. 30.11.
Storskarv I saltvannslokaliteter kan kun ungfugl med hvit buk felles. 01.10. 30.11.
Storskarv I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland fylker. 10.08. 23.12.
ANDEFUGLER
Kortnebbgås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
I Finnmark fylke er arten fredet.
Troms fylke og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan innkorte jakttida for kortnebbgås i Nord-Trøndelag fylke mellom 15.10. og 23.12. når bestandsforholdene krever det.
Grågås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk 21.08. 23.12.
og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98

fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tana- fjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Tallvik. Videre nord for E6 fra Tallvik til grense Troms fylke

og nordover langs fylkesgrensen.

Troms og Nordland fylker nord for Rana og Rødøy kommuner. 15.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen: Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra

kl. 24.00–10.00 eller 16.00–22.00.

Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 21.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Toppand, kvinand, siland og laksand Hele landet. 10.09. 23.12.
Svartand Østfold. 10.09. 23.12.
Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Det kan kun felles hannfugl av ærfugl. 01.10. 30.11.
JAKTTIDER FOR HØNSEFUGLER
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet. 10.09. 23.12.
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.09. 28.02./

29.02.

Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemo- fjorden i Nordland fylke. 10.09. 15.03.
JAKTTIDER FOR DUEFUGLER
Ringdue Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet. 21.08. 23.12.
JAKTTIDER FOR VADERE
Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet. 21.08. 31.10.
Enkeltbekkasin Hele landet. 21.08. 31.10.
Rugde Hele landet. 10.09. 23.12.
SPURVEFUGLER
Gråtrost og rødvingetrost Hele landet. 10.08. 23.12.
Nøtteskrike Hele landet med unntak av Finnmark, Troms og Nordland fylker hvor arten er fredet. 10.08. 28.02./

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

29.02.

Skjære Hele landet. 10.08. 28.02./

29.02.

Kråke Hele landet. 15.07. 31.03.
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 28.02./

29.02.

Finnmark og Troms fylker. 10.08. 15.03.
JAKTTIDER FOR HAREDYR
Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.09. 28.02./

29.02.

Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke. 10.09. 15.03.
GNAGERE
Ekorn Hele landet. 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for bever- jakt. 01.10. 30.04.
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestands- messig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.
JAKTTIDER FOR ROVDYR
Rødrev Hele landet. 15.07. 15.04.
Røyskatt Hele landet. 21.08. 15.03.
Mår Hele landet. 01.11. 15.03.
Grevling Hele landet. 21.08. 31.01.
Gaupe Hele landet.

Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/ direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf forskrift 18. mars 2005 nr 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.

01.02. 31.03.

JAKTTIDER FOR HJORTEVILTJAKT

HJORTEVILT
Elg I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for elgjakt. 25.09. 23.12.
Unntatt: Kommunene Guovdageaidnu – Kautokeino og
Kárášjohka – Karasjok. 01.09. 23.12.
Hjort I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for hjortejakt. 01.09. 23.12.
Rådyr I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt. 25.09. 23.12.
Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt. 10.08. 23.12.
Villrein Hele landet (alle villreinområder). 20.08. 30.09.

I følgende områder, er det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager:

Fylke Kommune
Akershus Asker, Bærum, Lørenskog.
Buskerud Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden.
Oslo De deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-

Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Manntjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal.

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:

Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller hjort. Startdato kan endres til 05.10. og/eller sluttdato kan endres til 31.10. eller

30.11. for hele, eller en avgrenset del, av en kommune når ett eller flere av følgende punkt er oppfylt:

 1. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
 2. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
 • Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.

Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda:

Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger.

FREMMEDE/INTRODUSERTE ARTER

Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
Finnmark- og Troms fylker, og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.
Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Fylkeskommunen kan åpne for jakt på stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.
Knoppand (moskusand) Hele landet. 21.08. 23.12.
Mandarinand Hele landet. 21.08. 23.12.
Stivhaleand Hele landet. 21.08. 23.12.
Fasan Hele landet. 01.10. 15.10.
Sørhare og viltlevende kanin Hele landet. 10.09. 28.02./

29.02.

Beverrotte Hele landet. 21.08. 15.05.
Bisam (bisamrotte) Hele landet. 01.04. 31.03.
Mårhund Hele landet. 01.04. 31.03.
Vaskebjørn Hele landet. 01.04. 31.03.
Villmink Hele landet. 01.04. 31.03.
Villsvin Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 01.04. 31.03.
Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året.
Dåhjort og muflon Hele landet. 25.09. 23.12.

SNAREFANGST ETTER RYPER

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:

Fylke Kommune
Finnmark Alle kommuner unntatt Vardø.
Troms Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Lavangen og Gratangen.
Nordland Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Brønnøy, Steigen, Sørfold, Øksnes, Evenes, Tysfjord og Narvik.
Nord-Trøndelag Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Høylandet og Meråker.
Sør-Trøndelag Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Oppdal.
Oppland Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Øyer, Etnedal, Øystre Slidre og Vang.
Møre og Romsdal Rauma, Norddal og Stordal.
Hordaland Odda, Eidfjord, Voss, Vaksdal og Kvam.
Rogaland Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal.
Vest-Agder Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.
Aust-Agder Bygland, Valle og Bykle.
Telemark Hjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn.

Den som skal bruke snarer til fangst av rype plikter å føre tilsyn med snarene minst hver andre dag. Skriftlig melding sendes til kommunen senest ti dager før fangsten tar til. Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode. Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen skal brukeren på fastsatt skjema rapportere fangst- resultatet.

SANKING AV EGG OG DUN

Grunneier eller bruker kan sanke egg av følgende arter i følgende områder:

Område Arter
Finnmark, Troms og Nordland Gråmåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 14.06.
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Gråmåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 20.05.
Resten av landet Gråmåke, sildemåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 20.05.
Hele landet Ærfugl i tidligere fredlyste egg- og dunvær i tiden til og med 01.06.
Hele landet Grågås i tiden til og med 15.04.
Hele landet Stripegås og kanadagås i tiden til og med 01.07.
Fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark Snøgås i tiden til og med 01.07.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15.04. i områder hvor dette inngår i en godkjent lokal forvaltningsplan for grågås.

Dun av ærfugl kan sankes hele sommeren etter at klekking har funnet sted.

NOEN BESTEMMELSER OM JAKT

JEGERPRØVEN OG JEGERREGISTERET

Alle som skal drive jakt i Norge må være regist- rert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift. Alle personer som har fylt 16 år, og som ikke er registrert i Jegerregisteret skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven. Jegeravgiftskortet sendes ut i mars/april til alle registrerte jegere som har betalt jegeravgiften minst en gang i løpet av de tre siste årene.

Jegerprøvekandidater får kortet tilsendt når eksamen er bestått. Jegernes adresser hentes fra Folkeregisteret, og melding om flytting gis på vanlig måte til dem (bortsett fra når det gjelder postboks-/ studentadresser). Utenlandske statsborgere bosatt i utlandet vil få norsk jegeravgiftskort ved henvendelse til Jegerregisteret, mot å dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. Hvis du trenger nytt jegeravgiftskort kan du henvende deg til

Jegerregisteret. Du kan betale med Visa eller MasterCard på www.jegerregisteret.no.

ALDERSGRENSE FOR Å DRIVE JAKT

Aldersgrense for småviltjakt og fangst er 16 år, og for jakt på eller felling av storvilt må man være fylt 18 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år. I opplæringsøyemed kan den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år

og fram til fylte 16 år delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl. Den som i løpet av kalender- året fyller 16 år, og har avlagt jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere, kan fram til fylte 18 år delta i opplæring på storvilt med våpen.

Forutsetningen ved opplæringsjakt er samtykke fra foresatte og tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år, ha tillatelse fra rettighetshaver og mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende. De som er under opplæring trenger ikke å betale jegeravgift.

REGLER OM VÅPEN, AMMUNISJON OG SKYTEPRØVE FOR STORVILTJEGERE M.M.

Under ordinær jakt og felling kan det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under jakt og felling er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatiske våpen av militær karakter eller helautomatiske skyte- våpen. Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, moskusfe eller felling av bjørn og ulv er det kun tillatt å bruke rifle. Det samme gjelder jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode.

Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på eller felling av øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret.

Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR kan bare brukes under jakt på viltarter opp til en hares størrelse, men ikke til hare. Til jakt og felling er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt. Det er tillatt å bruke fyllingskule/slugs til jakt på rådyr. Til jakt på villsvin med hagle- gevær er det kun tillatt å benytte fyllingskule/ slugs.

Jegere som jakter storvilt med rifle må avlegge skyteprøve hvert jaktår. Skyteprøven består av to deler; 30 obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur. Det er tre ulike alternativ for skudd mot dyrefigur, for detaljer se www.miljodirektoratet.no.

DAGER MED JAKTFORBUD

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12. og ikke på langfredag, påskeaften og første påskedag.

LOKAL REGULERING AV JAKTTIDEN

Jegeren plikter å skaffe seg kunnskap om eventuell lokal regulering av jakttiden.

HUND

Bruk av løs på drevet halsende hund er tillatt brukt til jakt på hjort, rådyr, gaupe, rødrev, hare eller felling av gaupe. Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid. Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm. Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt til rådyrjakt

i perioden 25.09 – 23.12, og til hjortejakt fra 01.09. og til hjortejaktas slutt. Alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund ved jakt etter elg, hjort og rådyr.

LISENSFELLING

Jegere som vil delta i lisensfelling må registrere seg i Jegerregisteret på www.jegerregisteret.no ved hjelp av jegerens fødselsnummer. Ett av vilkårene for å drive lisensfelling er at jeger- avgift for vedkommende jaktår er betalt.

Jegeravgiften kan betales direkte på www.jegerregisteret.no. Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. Lisensjegeren må forholde seg til vedtak og vilkår fattet av den regionale rovviltnemnden i den regionen lisensfellingen skal finne sted, jf forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt.

SNØSCOOTER OG ANDRE MOTORKJØRETØYER

Under ferdsel med motorkjøretøy skal jakt- våpen som medbringes være tomt for ammunisjon og være nedpakket i futteral eller på en slik måte at det ikke er lett tilgjengelig for fører eller passasjer. Det er forbudt under jakt å løsne skudd fra motorkjøretøy. Likeså er det forbudt å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til forfølgning av vilt eller til avledning av viltets oppmerksomhet fra jegeren, eller til lokalisering av vilt utenfor vei.

RAPPORTERING

Alle som betaler jegeravgift for ett jaktår skal rapportere til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen

 1. mai. Rapportering kan utføres på www.jakt. ssb.no eller ved bruk av rapportskjemaet som følger med jegeravgiftskortet. Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir ilagt en tilleggs- avgift.

SEL

Forvaltning av sel tilligger Fiskeridirektoratet.

På jakt etter skjulte reisemål utenfor allfarvei i USA

Hvis det er et hemmelig, bortgjemt eller spesielt sted, så står det på denne listen.

E r du på utkikk etter en ferie uten de store folkemassene, eller å dra til et sted som naboen aldri har hørt om? Som vi alle vet er det mer i USA enn bare Los Angeles, New York City og Grand Canyon. Reisemålene i dette galleriet er kanskje ikke like kjente, men de er like fantastiske.

Klikk deg gjennom galleriet og sjekk disse naturlige og menneskeskapte skattene som bare venter på å bli utforsket.

Guide: På jakt etter den perfekte skjermen?

Uansett om du liker å spille, ønsker en prisvennlig kontorskjerm med god fargegjengivelse, eller en høytoppløst 4K-skjerm for f.eks. bevegelig produksjon, har Voxicon skjermer for alle behov.

Felles for dem alle er at du får mye kvalitet for pengene. For den stasjonære arbeidsstasjonen er en skjerm et must. Det er mer et spørsmål om størrelse. For deg som spiller, stilles det høyere krav til skjermens oppdateringsfrekvens. For deg som arbeider på en bærbar PC, kan det være bra med en stasjonær PC-skjerm når du sitter ved skrivebordet. Først og fremst får du en større skjerm. Samtidig sørger skjermen for at du slipper for mye blått lys. Her finner du skjermene du trenger.

Skjermer for kontoret

Når du kjøper en skjerm som er beregnet på kontoret, er det viktig at skjermen kan heves og senkes, roteres og ikke minst vinkles for best mulig ergonomi. Voxicons kontorskjermer er tilgjengelige i standardstørrelsene 24, 27 og 31 tommer. Tendensen er at flere og flere mennesker går opp i størrelse, noe som først og fremst viser seg ved at flere og flere velger modellen på 27 tommer.

De nye skjermenes IPS-paneler betyr bedre fargegjengivelse og et vakrere bilde. Skjermene er kort og godt laget for 8 timers arbeidsdager. Med et Antiblue-filter som reduserer blått lys, er det enda mer behagelig å bruke tid foran skjermen.

Hvis du vil arbeide i Excel og lignende programmer, kan det være en god idé med en litt større skjerm. Voxicons-skjermer gir deg en ekstra bred synsvinkel for perfekt bilde- og fargepresisjon som dessuten lar deg se på skjermene fra en nesten hvilken som helst vinkel. Med widescreen-formatet 16:9 får du god plass til å arbeide på.

 • Diagonal størrelse 27 «
 • Standardoppløsning 2560 x 1440
 • Bilde aspektforhold 16:9
 • Skjermpanel IPS

Beregnet til lager: 09.07.2020

 • Diagonal størrelse 31.5 «
 • Standardoppløsning 2560 x 1440
 • Bilde aspektforhold 16:9
 • Skjermpanel IPS

Beregnet til lager: 01.07.2020

For gameren

For deg som er på utkikk etter en skjerm for gaming er det takknemlig med en høy oppdateringsfrekvens (144 MHz) for å kunne spille uten uklare bilder. Bildet flyter rett og slett bedre. Den buede skjermen med den slanke designen er naturlig tilpasset ditt synsfelt. Se på skjermen fra en nesten hvilken som helst vinkel og kom tettere på spillet. Trenger vi å nevne at skjermen har alle tilkoblinger du trenger? DVI, HDMI, displayport og kontakt for høretelefoner.

 • Diagonal størrelse 31.5 «
 • Standardoppløsning 1920 x 1080
 • Bilde aspektforhold 16:9
 • Skjermpanel VA

High-end-skjerm for produksjon av levende bilder og bildebehandling

Når du arbeider med grafisk design, bildebehandling eller produksjon av levende bilder, er det viktig at skjermen har høy oppløsning og korrekt fargegjengivelse. Skjermen bør derfor ha IPS-panel og kapasitet til å vise minst 97 prosent av Adobe RGB (aRGB). Du bør også se på skjermer som er større enn 24 tommer, helst med en oppløsning på 2560 x 1440 piksler eller mer.

Skjermen har naturligvis alle tilkoblingene du trenger.

 • Diagonal størrelse 31.5 «
 • Standardoppløsning 3840 x 2160
 • Bilde aspektforhold 16:9
 • Skjermpanel VA

Tilbehør

Vi har gjort det enkelt for deg. Uansett hvilken Voxicon-skjerm du velger, har vi det tilbehøret du måtte trenge.

 • Skrivebordfeste for dataskjermer
 • Kabler
 • Antiblue-filter
 • Privatfilter

Skrivebordfeste for dataskjermer

Prokord Deskmount er et gassdempet skrivebordfeste for dataskjermer på opptil 9 kg som justerer dataskjermens posisjon ut fra din posisjon. Monitorarmen settes raskt sammen og festes til kanten av skrivebordet. Hev, senk eller vipp skjermen med bare én hånd. Juster posisjonen til skjermen ut fra dine arbeidsoppgaver. Lett å håndtere og ergonomisk i bruk. Festet er kompatibelt med fester med Vesa-standard i størrelser på 100×100 mm og 75×75 mm. For å skjule ledninger og unngå rot er det en innebygd kabelholder med uttak for lyd, mikrofon og USB-kontakt.

Prokord O4 VESA Gas Lift Arm 10″-32″ Dual Fixed Premium er en tre-leddet gassdempet monitorarm. Det ergonomiske bordfestet passer til skjermer fra 17 til 32 tommer og opptil 8 kg per skjerm. Festet hjelper deg med å holde alle ledninger organisert og har to monteringsalternativer. Du kan enkelt justere skjermposisjonen med et gripehåndtak. Monitorarmen er kompatibel med fester med Vesa-standard i størrelser på 75×75 mm og 100×100 mm.

Kablar

Prokord DisplayPort-kabel (20-pinners DisplayPort han, 1 meter) lar deg se på film og video uten begrensninger. I tillegg kan du være sikker på at du får et kvalitativt produkt som er nøye valgt, testet og garanterer deg høy bildekvalitet. Kabelen fås i en rekke forskjellige lengder og med flere ulike porter: HDMI, VGA, DisplayPort og DVI. Nevnte vi at den har livstidsgaranti?

Prokord HDMI 1.4-kabel (19-pinners HDMI type A han) lar deg se på film og video uten begrensninger. Kabelen er nøye valgt, testet og garanterer høy bildekvalitet. Kabelen fås i en rekke forskjellige lengder og med flere ulike porter: HDMI, VGA, DisplayPort og DVI. Det skader ikke at den har livstidsgaranti.

20-pinners DisplayPort (20-pinners DisplayPort han, 19-pinner HDMI type A han, 1 meter) sørger for at du enkelt kan koble DisplayPort til skjermen. Se filmer og videoer uten begrensninger. Kabelen er nøye valgt, testet og garanterer høy bildekvalitet. Den er spesielt egnet for Voxicons 24-tommers modell som bare har HDMI-port. Akkurat som alle andre kabler fra Prokord har den livstidsgaranti.

Antiblue-filter og privatfilter

24 tommer

Cirafon Antiblue Filter (24 tommer) beskytter øynene mot skadelig blått lys. Antiblue-filteret er enkelt å installere og reduserer det blå lyset med opptil 30 %, noe som reduserer risikoen for trette og tørre øyne. Dessuten beskytter det skjermen din mot riper og fingeravtrykk.

Cirafon Privacy Filter (24 tommer) er et privatfilter som bare lar folk som sitter rett foran skjermen se hva som står der. Beskytter din private informasjon, opprettholder skarphet og reduserer refleksjoner. Ikke minst beskytter filteret skjermen mot riper og fingeravtrykk.

27 tommer

Cirafon Antiblue Filter (27 tommer) beskytter øynene dine mot skadelig blått lys. Antiblue-filteret er enkelt å installere og reduserer det blå lyset med opptil 30 %, noe som reduserer risikoen for overbelastede øyne. Dessuten beskytter det skjermen din mot riper og fingeravtrykk.

Cirafon Privacy Filter (27 tommer) er et privatfilter som bare lar folk som sitter rett foran skjermen se innholdet på den. Beskytter din private informasjon, opprettholder skarphet og reduserer refleksjoner. Ikke minst beskytter filteret skjermen mot riper og fingeravtrykk.

32 tommer

Cirafon Privacy Filter (32 tommer) er et privatfilter som bare lar folk som sitter rett foran skjermen se innholdet. Beskytter din private informasjon, opprettholder skarphet og reduserer refleksjoner. Ikke minst beskytter filteret skjermen mot riper og fingeravtrykk.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: