Treasure Room – på gulljakt i skattekammeret!

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Dette rommet er kun aktivt under og i tiden rundt årets Finnsnes i Fest,
30. juli til 18. august, kl 1000-2100.
Eksakte bookingtidspunkt her. Booking ønskes primært utført i nettkalenderen.

3 – 6 deltakere * 45 minutter * Fra 10 år
Adresse: Storgata 18 Finnsnes, inngang mot torget/AMFI.

Det har vært innbrudd i banken og byens gullbeholdning er søkk vekk. Man tror det er den beryktede A-gjengen som mest sannsynligvis står bak innbruddet. Kan dere komme dere inn i hovedkvarteret deres og prøve å redde gullet tilbake?

Byen trenger gullet, og deres hjelp, nå!

Høres dette spennende ut? Ta sjansen og prøv, dette er siste sjanse akkurat dette escape room’et står tilgjengelig. Anbefalt deltakergruppe er 3 – 6 stk.

Oppgavene er litt utfordrende men ikke supervanskelige. Lagarbeid er viktig, og sammen skal man tenke ut og finne løsningene på de oppgavene som skal løses. Det meste er praktiske oppgaver, men også noen få språklige/skriftlige elementer, og de er på norsk.

Spilltiden som oppdraget må utføres på er på 45 minutter. Dere får all informasjon om hvordan dette fungerer i forkant av spillet starter, og etterpå kan man få svar på eventuelle spørsmål man har etter opplevelsen.

I dette rommet blir dere ikke låst inne, som man gjerne gjør i et tradisjonelt escape room. Men for å komme inn på bandittenes hovedkontor må dere finne koden til døra på utsiden som er låst. Etter det står rommet ulåst, men gullet må finnes og reddes før oppdraget ansees utført.

Prisen er kr 175,- pr deltaker opp til og med 17 år.
Voksne (18+) kan også spille rommet, da er prisen 230,- pr person.

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Betaling; helst ikke kontanter. Vi tar alle andre elektroniske betalingsmidler; bankkort, Vipps, Google Pay, Apple Pay.

Booking gjøres i kalenderen vår her. Bla frem til ønsket dato øverst, rommet står tilgjengelig kun i perioden 26. juli til 18. august.

Treasure Room – på gulljakt i skattekammeret!

GaveFabrikken AS

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle avtaler som vedrører GaveFabrikkens (org.nr.: 817978312) salg og levering av produkter, gavekortkonsepter og tilknyttede tjenester til bedriftskunder.

2. Avtalegrunnlag

2.1 Avtalegrunnlag. Betingelsene utgjør sammen med GaveFabrikkens tilbud og ordrebekreftelser det samlede avtalegrunnlag vedrørende GaveFabrikkens salg og levering av produkter, gavekortkonsepter og tilknyttede ytelser til kjøper, heretter kalt: kunden. Kundens innkjøpsbetingelser trykt på ordre eller på annen måte meddelt til GaveFabrikken utgjør ikke en del av avtalegrunnlaget.

2.2 Endringer og tillegg. Endringer av og tillegg til avtalegrunnlaget er kun gjeldende, dersom partene har avtalt dette skriftlig.

3. Produkter og ytelser

3.1 Produkter. Produkter, som GaveFabrikken selger og leverer til kunden, er nye og overholder norsk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ytelser. Tilknyttede ytelser, som GaveFabrikken selger og leverer til kunden overholder norsk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrensning. Produkter og tilknyttede ytelser, er beregnet til bruk i Norge. Ved eventuelle motstridene vilkår i avtalegrunnlaget er GaveFabrikken i ingen tilfeller ansvarlig for tap eller skade, som kan tilskrives bruk til annet formål, eller til bruk utenfor Norge. Kunden skal frigi GaveFabrikken, i det omfang GaveFabrikken måtte pådra seg ansvar for slikt tap eller skade.

3.4 Anvendelse og videresalg. Produkter og tilknyttede ytelser, som GaveFabrikken selger og leverer til kunden, er beregnet som gaver til bruk for kundens virksomhet. Kunden er ikke berettiget til å videreselge produktene til tredje part.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ytelser følger GaveFabrikkens gjeldende prisliste på det tidspunkt GaveFabrikken bekrefter kundens ordre, med mindre partene har avtalt annet skriftlig. Alle priser er eksklusiv moms og det tilkommer frakt. Alle fakturaer pålegges fakturagebyr på NOK 46,- ekskl. moms. Ved bestilling under 5 stk. av et enkelt produkt pålegges et ekspedisjonsgebyr på NOK 250,- ekskl. moms pr. produktkategori. Ved tilleggsordre under 5 stk. i gavekonsepter pålegges et ekspedisjonsgebyr på NOK 250,- ekskl. moms.

4.2 Betaling. Betalingsbetingelser for alle fakturaer er 8 dager netto, med mindre partene har avtalt annet skriftlig. Faktura sendes på e-post, og betaling skal skje via oppgitt KID og kontonummer.

4.3 Gavekortkonsepter. GaveFabrikken utsteder og sender faktura når gavekortene er avsendt. Gavene frigis ikke til levering før den aktuelle faktura er betalt.

4.4 Frakt på Gavekortkonsepter. Gavekortene sendes fraktfritt. Frakt på selve gavene etterfaktureres, når gavene er levert. Fraktprisen beregnes ut fra volum på de valgte gaver.

4.5 Akonto-fakturering. GaveFabrikken forbeholder seg retten til å utstede akonto-faktura på 25 % av den samlede ordre ved kjøp på mere enn NOK 50.000,- ekskl. moms.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Såfremt tilsendt faktura ikke betales til rett tid av årsaker, som GaveFabrikken er uten ansvar for, påløper rente av det forfalte beløp på 2% pr. måned fra forfall og til betaling skjer.

5.2 Annullering. Dersom betaling av forfalt faktura unnlates for produkter og/eller tilknyttede ytelser senest 8 dager etter å ha mottatt skriftlig krav om betaling fra GaveFabrikken, har GaveFabrikken ut over rente etter pkt. 5.1 rett til å: annullere salget av de produkter og/eller tilknyttede ytelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) annullere salget av produkter og/eller tilknyttede ytelser, som enda ikke er levert, eller kreve forskuddsbetaling, og/eller (iii) gjøre bruk av andre rettsmidler.

6. Tilbud, ordre og ordrebekreftelser

6.1 Tilbud. GaveFabrikkens tilbud er gjeldende i 14 dager fra den dato tilbudet er datert, med mindre annet fremgår av tilbudet. Aksept av tilbud som er GaveFabrikken i hende etter akseptfristens utløp, er ikke bindende for GaveFabrikken, med mindre GaveFabrikken meddeler kunden annet.

6.2 Ordrebekreftelser. GaveFabrikken tilstreber å bekrefte eller gi avslag på ordre til kunden, senest 3 arbeidsdager etter mottak av ordren. Bekreftelser og avslag av ordre skal være skriftlige for å være gjeldende for GaveFabrikken.

6.3 Endring av ordre. Kunden kan ikke endre en avgitt ordre på produkter og/eller tilknyttede ytelser uten GaveFabrikkens skriftlige aksept.

6.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis GaveFabrikkens bekreftelse av en ordre på produkter og/eller tilknyttede ytelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller avtalegrunnlaget, og kunden ikke ønsker å akseptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til GaveFabrikken skriftlig, senest 3 arbeidsdager etter mottak av ordrebekreftelsen. I motsatt fall er ordrebekreftelsen bindende.

6.5 Kredittvurdering. GaveFabrikken kredittvurderer alle kunder og forbeholder seg retten til å annullere en ordre uten varsel om vi finner ufordelaktig soliditetsopplysning, eller vi erfarer manglende oppfyllelse av betingelser.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelser. GaveFabrikken leverer alle solgte produkter og ytelser «EXW» eller «Fra lager» Gavefabrikken, som betyr at fraktkostnader tilkommer. Noen produkter vil i noen tilfeller kunne bli levert direkte fra underleverandør.

7.2 Leveringstid. GaveFabrikken leverer alle solgte produkter og tilknyttede ytelser på det tidspunkt som fremgår av GaveFabrikkens ordrebekreftelse. GaveFabrikken har rett til å levere før det avtalte leveringstidspunkt, med mindre partene har avtalt annet.

7.3 Undersøkelse. Kunden skal undersøke alle produkter og tilknyttede ytelser ved leveringen. Dersom kunden oppdager en feil eller mangel, som kunden ønsker å påberope seg, skal den straks meddeles skriftlig til GaveFabrikken. Dersom en feil eller mangel, som kunden oppdager eller burde ha oppdaget, ikke straks meddeles til GaveFabrikken, kan den ikke senere gjøres gjeldende. Ved feil levering av vare kan GaveFabrikken kun bytte og motta varen i retur, dersom varen er i original emballasje og i orden.

7.4 Skadet gods. Ved skadet gods skal kunden uten ugrunnet opphold gi fraktføreren og Gavefabrikken meddelelse om skaden, og dokumentere med bilder av skadet emballasje og eventuelt vare. Gjør man ikke det, kan kunden senere kun framsette krav dersom fraktføreren eller Gavefabrikken har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis GaveFabrikken forventer en forsinkelse i leveringen av produkter og/eller tilknyttede ytelser, skal GaveFabrikken informere kunden om dette og samtidig opplyse om årsaken til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. Garanti

9.1 Garanti. GaveFabrikken garanterer at produkter og tilknyttede ytelser er fri for vesentlige feil og mangler i design, materialer og utførelse i 12 måneder etter leveringen.

9.2 Unntakelser. GaveFabrikkens garanti omfatter ikke slitedeler og feil eller mangler som skyldes: (i) alminnelig slitasje, (ii) oppbevaring, installasjon, bruk eller vedlikeholdelse i strid med GaveFabrikkens instruksjoner eller alminnelig praksis, (iii) reparasjon eller endring uført av andre enn GaveFabrikken, og (iv) andre forhold, som GaveFabrikken er uten ansvar for.

9.3 Meddelelse. Dersom kunden oppdager en feil eller mangel i garantiperioden, som ønskes påberopt, skal den straks meddeles skriftlig til GaveFabrikken. Hvis en feil eller mangel, som kunden oppdager eller burde ha oppdaget, ikke straks meddeles skriftlig til GaveFabrikken, kan den ikke senere gjøres gjeldende. Det påhviler kunden å gi GaveFabrikken de opplysninger om en meddelt feil eller mangel, som GaveFabrikken ber om.

9.4 Undersøkelse. Innenfor rimelig tid etter at GaveFabrikken har mottatt meddelelse fra kunden om en feil eller mangel og undersøkt kravet, meddeler GaveFabrikken kunden, om feilen eller manglene er omfattet av garanti. Kunden skal etter anmodning sende defekte deler til GaveFabrikken. Kunden bærer omkostningene og risikoen for deler under transport til GaveFabrikken. GaveFabrikken bærer omkostningene og risikoen for deler under transport til kunden, men kun dersom feilen eller manglene er omfattet av garanti.

9.5 Avhjelpning. Innenfor rimelig tid etter at GaveFabrikken har meddelt til kunden jf. pkt. 9.4 om, at en feil eller mangel er omfattet av garanti, retter GaveFabrikken feilen eller manglene ved å: (i) bytte produktet, eller (ii) skifte eller reparere defekte deler, eller (iii) sende deler til kunden med henblikk på kundens egen utskiftning eller reparasjon.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og unnlatelser etter gjeldende rett med de begrensninger som følger av avtalegrunnlaget.

10.2 Produktansvar. GaveFabrikken er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverte produkter, i det omfang et sådant ansvar følger av ufravikelig lovgivning. Kunden skal fristille GaveFabrikken, i det omfang GaveFabrikken måtte bli pådratt produktansvar ut over dette.

10.3 Indirekte tap. Uansett eventuelle motstridene vilkår i avtalegrunnlaget er GaveFabrikken ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tap, herunder tap av produksjon, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, med mindre det er forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt.

10.4 Force majeure. Uansett eventuelle motstridende vilkår i avtalegrunnlaget er GaveFabrikken ikke ansvarlig over for kunden for manglende oppfyllelse av forpliktelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheten består, så lenge force majeure består. Som force majeure anses forhold, som er utenfor GaveFabrikkens kontroll, og som GaveFabrikken ikke kunne ha forutsett ved avtalens inngåelse. Eksempler på force majeure er usedvanlige naturforhold, krig, terror, brann, oversvømmelse, hærverk og arbeidskonflikter

11. Immaterielle rettigheter

11.1 Eiendomsrett. Den fulle eiendomsrett til alle immaterielle rettigheter vedrørende produkter og tilknyttede ytelser, herunder patenter, design, varemerker og opphavsrettigheter, tilhører GaveFabrikken.

12. Konfidensielt

12.1 Overføring og bruk. Kunden må ikke overføre eller bruke eller sette andre i stand til å bruke GaveFabrikkens forretningshemmeligheter eller andre opplysninger uansett art, som ikke er offentlig tilgjengelig.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måte skaffe seg eller forsøke å skaffe seg kunnskap om eller rådighet over GaveFabrikkens konfidensielle opplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og oppbevare opplysningene forsvarlig for å unngå, at de utilsiktet kommer til andres kunnskap.

12.3 Varighet. Forpliktelser etter pkt. 12.1-12.2 gjelder under partenes samhandel og uten tidsbegrensning etter samhandelens opphør, uansett årsaken til opphøret.

13. Gjeldende rett og verneting

13.1 Gjeldende rett. Partenes samhandel er i alle henseender underlagt norsk rett.

13.2 Verneting. Enhver tvist, som måtte oppstå i forbindelse med partenes samhandel, skal avgjøres ved en norsk domstol.

100 millioner til gulljakt i nord

Norges geologiske undersøkelse får 100 millioner kroner for å lete etter gull i mineralforekomstene i Nord-Norge.

– Norge har enorme mineralressurser vi vet at verden hungrer etter. Nå er timingen veldig riktig for å kartlegge forekomstene. Dette kan være noe av det vi kan leve av i fremtiden, sier næringsminister Trond Giske (Ap) til Adresseavisen.

– Ny gullalder

Giske mener det norske oljeeventyret innen ti til 15 år kan avløses av en ny gullalder – bokstavelig talt.

Sverige, Finland og Russland har store forekomster av mineraler og metaller. Forskerne ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim mener det er all grunn til å tro at Norge har tilsvarende verdier.

Dobler støtten

Derfor bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra over fire år til NGU. Pengene skal benyttes til å lete etter gull og andre verdifulle metaller, hovedsakelig i Nord-Norge. De første 25 millionene kommer i neste års statsbudsjett, ifølge Adresseavisen. Beløpet er en dobling av det NGU i dag får til slikt arbeid.

Reindriftssamer i Finnmark ønsker ingen gulljakt i Karasjok. Men næringsministeren mener eventuelle konflikter mellom gruvedrift og reindrift er «fullt ut håndterbart». (©NTB)

Nye kasinoer 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Enorme jackpotter!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2 plass i rangeringen

Hvilket casino du skal velge
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: